UMOWA PUBLICZNA (OFERTA)
zamawiania, zakupu, sprzedaży i dostawy towarów

Niniejsza umowa stanowi oficjalną i publiczną ofertę Sprzedawcy zawarcia umowy sprzedaży Towarów prezentowanych na stronie internetowej www.akcomfort.com.ua. Niniejsza umowa ma charakter publiczny, to znaczy zgodnie z art. 633 Kodeksu cywilnego Ukrainy jej warunki są takie same dla wszystkich kupujących bez względu na ich status (osoba fizyczna, osoba prawna, indywidualny przedsiębiorca) bez pierwszeństwa jednego kupującego nad drugim. Zawierając niniejszą Umowę, kupujący w pełni akceptuje warunki i tryb składania zamówienia, płatności za towar, dostawy towaru, zwrotu towaru, odpowiedzialności za nieuczciwe zamówienia oraz inne warunki umowy. Umowę uważa się za zawartą z chwilą kliknięcia przycisku „Potwierdź zamówienie” na stronie składania zamówienia w sekcji „Koszyk” i otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia w formie elektronicznej.


1. Definicja pojęć

1.1. Oferta publiczna (zwana dalej „Ofertą”) to publiczna oferta Sprzedawcy skierowana do nieokreślonej liczby osób zawarcia umowy sprzedaży i zakupu towarów ze Sprzedawcą na odległość (zwana dalej „Ofertą”) Umowa”) na zasadach zawartych w niniejszej Ofercie.

1.2. Towar lub Usługa – przedmiot umowy pomiędzy stronami, wybrany przez Kupującego na stronie Sklepu Internetowego i umieszczony w koszyku lub już zakupiony przez Kupującego od Sprzedającego na odległość.

1.3. Sklep internetowy – strona internetowa Sprzedawcy pod adresem www.akcomfort.com.ua stworzona została w celu zawierania detalicznych i hurtowych umów kupna-sprzedaży, w oparciu o zapoznanie się przez Kupującego z opisem Towaru proponowanym przez Sprzedawcę za pomocą sieci Internet.

1.4. Kupującym jest osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat, która otrzymuje informacje od Sprzedającego, składa zamówienie na zakup towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub osoba prawna lub przedsiębiorca indywidualny.

1,5. Sprzedawca – Przedsiębiorca indywidualny „Kostiuk Anatolij Olekseevich” (kod identyfikacyjny 3467911471), osoba fizyczna utworzona i działająca zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy, której lokalizacja to: Ukraina, obwód odeski, rejon Izmail, wieś. Larżanka, ul. Izmailska, 72


2. Przedmiot Umowy

2.1. Sprzedający zobowiązuje się przenieść własność Towaru na Kupującego, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić i przyjąć Towar na warunkach niniejszej Umowy.

2.2. Za datę zawarcia Umowy Oferty (przyjęcia oferty) oraz moment pełnej i bezwarunkowej akceptacji przez Kupującego warunków Umowy uważa się dzień wypełnienia przez Kupującego formularza zamówienia zamieszczonego na stronie sklepu internetowego pod warunkiem otrzymania przez Kupującego potwierdzenia zamówienia od Sprzedającego w formie elektronicznej. W razie potrzeby na żądanie Kupującego Umowa może zostać sporządzona w formie pisemnej.

3. Złożenie Zamówienia

3.1. Kupujący samodzielnie składa zamówienie w sklepie internetowym poprzez formularz „Koszyk”, bądź poprzez złożenie zamówienia drogą mailową lub telefonicznie wskazaną w zakładce kontakt sklepu internetowego.

3.2. Sprzedawca ma prawo odmówić przekazania zamówienia Kupującemu, jeżeli informacje podane przez Kupującego podczas składania zamówienia są niekompletne lub budzą podejrzenia co do ich zasadności.

3.3. Kupujący składając zamówienie na stronie sklepu internetowego zobowiązuje się do podania następujących obowiązkowych danych niezbędnych Sprzedawcy do realizacji zamówienia:

3.3.1. nazwisko, imię Kupującego;

3.3.2. adres, na który powinien zostać dostarczony Towar (jeżeli dostawa następuje na adres Kupującego);

3.3.3. numer kontaktowy.

3.3.4. Kod identyfikacyjny osoby prawnej lub przedsiębiorcy indywidualnego.

3.4. Nazwa, ilość, artykuł, cena wybranego przez Kupującego Produktu wskazana jest w koszyku Kupującego na stronie internetowej sklepu internetowego.

3.5. Jeżeli którakolwiek ze Stron umowy potrzebuje dodatkowych informacji, ma ona prawo zwrócić się o nie do drugiej Strony. W przypadku niepodania przez Kupującego niezbędnych informacji, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie dobrej jakości obsługi Kupującego przy zakupie towaru w sklepie internetowym.

3.6. Składając zamówienie za pośrednictwem operatora Sprzedającego (pkt. 3.1 Oferty), Kupujący zobowiązuje się do podania informacji określonych w pkt. 3.3 – 3.4. niniejszej Oferty.

3.7. Akceptacja przez Kupującego warunków niniejszej Oferty następuje poprzez podanie przez Kupującego odpowiednich danych w formularzu rejestracyjnym na stronie sklepu internetowego lub w trakcie składania Zamówienia za pośrednictwem operatora. Po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem Operatora dane o Kupującym zostają wprowadzone do bazy Sprzedawcy.

3.8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w trakcie składania Zamówienia.

3.9. Zawierając Umowę, czyli akceptując warunki niniejszej oferty (proponowane warunki zakupu Towaru), składając Zamówienie, Kupujący potwierdza, co następuje:

a) Kupujący w pełni zapoznał się i akceptuje warunki niniejszej oferty;

b) wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, przy czym zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest ważna przez cały czas obowiązywania Umowy, a także przez czas nieokreślony po jej upływie. Ponadto, zawierając umowę, Kupujący potwierdza, że ​​został poinformowany (bez dodatkowego powiadomienia) o prawach wynikających z Ustawy Ukrainy „O ochronie danych osobowych”, o celach gromadzenia danych, a także, że jego dane osobowe przekazywane są Sprzedającemu w celu umożliwienia realizacji warunków niniejszej Umowy, możliwości prowadzenia wzajemnych rozliczeń, a także otrzymywania faktur, ustaw i innych dokumentów. Kupujący wyraża także zgodę na to, że Sprzedający ma prawo udostępnić i przekazać swoje dane osobowe podmiotom trzecim bez konieczności dodatkowego powiadamiania Kupującego w celu realizacji zamówienia Kupującego. Zakres praw Kupującego jako podmiotu danych osobowych zgodnie z Ustawą Ukrainy „O ochronie danych osobowych” jest dla niego znany i zrozumiały.

4. Cena i dostawa Produktu

4.1 Ceny towarów i usług ustalane są przez Sprzedawcę samodzielnie i podawane są na stronie internetowej sklepu internetowego. Wszystkie ceny Towarów i usług podawane są na Stronie internetowej w UAH (przeliczane na Twoją walutę według kursu NBU) i zawierają podatek VAT.

4.2 Ceny towarów i usług mogą zostać jednostronnie zmienione przez Sprzedawcę w zależności od warunków rynkowych. W takim przypadku cena pojedynczej jednostki Towaru, której koszt został w całości pokryty przez Kupującego, nie może zostać jednostronnie zmieniona przez Sprzedającego.

4.3. Koszt Towaru wskazany na stronie internetowej sklepu internetowego nie obejmuje kosztu dostarczenia Towaru do Kupującego. Kupujący płaci koszt dostawy Towaru zgodnie z aktualnymi taryfami usług dostawczych (przewoźników) bezpośrednio wybranej przez niego firmie dostawczej (przewoźnikowi).

4.4. Koszt Produktu wskazany na stronie sklepu internetowego nie obejmuje kosztu dostawy Produktu na adres Kupującego.

4,5. Sprzedawca może wskazać szacunkowy koszt dostawy Towaru na adres Kupującego w przypadku, gdy Kupujący zwróci się do Sprzedawcy z odpowiednią prośbą poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub podczas składania zamówienia za pośrednictwem operatora sklepu internetowego.

4.6. Zobowiązanie Kupującego do zapłaty za Towar uważa się za spełnione z chwilą wpływu środków pieniężnych Sprzedającego na jego konto.

4.7. Płatności pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za Towar dokonywane są sposobami wskazanymi na stronie sklepu internetowego w sekcji „Płatność i dostawa”.

4.8. Po otrzymaniu towaru Kupujący ma obowiązek w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej (przewoźnika) sprawdzić zgodność Towaru z cechami jakościowymi i ilościowymi (nazwa towaru, ilość, kompletność, data ważności).

4.9. Kupujący lub jego przedstawiciel przy odbiorze Towaru potwierdza swoim podpisem na dowodzie sprzedaży / lub w zamówieniu / lub w dowodzie dostawy dostawę towaru, że nie ma żadnych zastrzeżeń co do ilości towaru, jego wyglądu i kompletności z dóbr.

4.10. Własność i niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego lub jego Przedstawiciela z chwilą odebrania Towaru przez Kupującego w miejscowości, w której Towar jest dostarczony, z chwilą niezależnej dostawy Towaru od Sprzedającego lub gdy Sprzedający przekazuje towar wybranej przez Kupującego firmie kurierskiej (przewoźnikowi).


5. Prawa i obowiązki Stron

5.1. Sprzedawca jest zobowiązany:

5.1.1. Przekazanie towaru Kupującemu zgodnie z warunkami niniejszej Umowy i zamówieniem Kupującego.

5.1.2. Nieujawniania jakichkolwiek informacji prywatnych dotyczących Kupującego i nieudostępniania tych informacji osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez przepisy prawa oraz w ramach realizacji Zamówienia Kupującego.

5.2. Sprzedawca ma prawo:

5.2.1 Zmiana warunków niniejszej Umowy, a także cen Towarów i usług następuje jednostronnie poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej sklepu internetowego. Wszelkie zmiany obowiązują od chwili ich opublikowania.

5.3 Kupujący zobowiązuje się:

5.3.1 Przed zawarciem Umowy należy zapoznać się z treścią Umowy, warunkami Umowy oraz cenami oferowanymi przez Sprzedawcę na stronie sklepu internetowego.

5.3.2 Aby Sprzedawca mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec Kupującego, ten musi podać wszystkie niezbędne dane, które jednoznacznie identyfikują go jako Kupującego i są wystarczające do dostarczenia Kupującemu zamówionego Towaru.

6. Zwrot Towaru

6.1. Kupujący ma prawo zwrócić Sprzedającemu produkt nieżywnościowy odpowiedniej jakości, jeżeli produkt ten nie zadowala go kształtem, wymiarami, stylem, kolorem, rozmiarem lub z innych powodów nie może być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Kupujący ma prawo zwrócić towar odpowiedniej jakości w terminie 14 (czternastu) dni, nie licząc dnia zakupu. Zwrot towaru odpowiedniej jakości następuje, jeżeli nie był używany i zachował się jego wygląd, właściwości konsumenckie, opakowanie, plomba, etykiety, a także dokument płatniczy wydany Kupującemu w celu zapłaty za Towar. Wykaz towarów, które nie mogą zostać zwrócone z przyczyn przewidzianych w niniejszym paragrafie, zatwierdza Gabinet Ministrów Ukrainy.

6.2. Koszt towaru dobrej jakości zostanie Kupującemu zwrócony w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania takiego Towaru przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem wymogów określonych w punkcie 6.1. Umowa, obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy.

6.3. Koszt towaru należy zwrócić przelewem na konto Kupującego.

6.4. Zwrot Towaru odpowiedniej jakości na adres Sprzedającego odbywa się na koszt Kupującego i Sprzedający nie zwraca Kupującemu kosztów.

6.5. Jeżeli w ustalonym okresie gwarancyjnym zostaną stwierdzone wady Produktu, Kupujący osobiście, w sposób i w terminach określonych przez ustawodawstwo Ukrainy, ma prawo przedstawić Sprzedającemu wymagania przewidziane przez Prawo Ukrainy „ O Ochronie Praw Konsumenta”. W przypadku żądania nieodpłatnego usunięcia wad termin do ich usunięcia liczony jest od dnia otrzymania Towaru przez Sprzedawcę do jego dyspozycji i fizycznego dostępu do Towaru.

6.6. Uwzględnienie wymogów przewidzianych przez Ustawę Ukrainy „O ochronie praw konsumentów” następuje po dostarczeniu przez Kupującego dokumentów przewidzianych przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady Towaru powstałe po jego wydaniu Kupującemu na skutek naruszenia przez Kupującego zasad użytkowania lub przechowywania Towaru, działania osób trzecich lub siły wyższej.

6.7. Kupujący nie ma prawa odmówić przyjęcia produktu odpowiedniej jakości, posiadającego indywidualnie określone właściwości, jeżeli określony produkt może być używany wyłącznie przez Kupującego, który go nabył (w tym na życzenie Kupującego niestandardowe rozmiary, cechy, wygląd , sprzęt) itp.). Potwierdzeniem, że produkt ma indywidualnie określone właściwości, jest różnica w rozmiarach produktu i innych cechach wskazana w sklepie internetowym.

6.8. Zwrot towaru, w przypadkach przewidzianych przez prawo i niniejszą Umowę, następuje na adres wskazany na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”


7. Odpowiedzialność

7.1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu lub osobom trzecim na skutek nieprawidłowego montażu, użytkowania lub przechowywania Produktu zakupionego od Sprzedającego.

7.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależytą lub nieterminową realizację Zamówień i swoich obowiązków w przypadku podania przez Kupującego nieprawdziwych lub fałszywych informacji.

7.3. Sprzedający i Kupujący są odpowiedzialni za wypełnienie swoich zobowiązań zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy i postanowieniami niniejszej Umowy.

7.4. Sprzedający lub Kupujący są zwolnieni z odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niewykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie jest następstwem okoliczności siły wyższej, takich jak: wojna lub działania wojenne, trzęsienie ziemi, powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, które powstały niezależnie od woli Sprzedającego lub Kupującego. Sprzedającego i/lub Kupującego po zawarciu niniejszej umowy. Strona, która jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, niezwłocznie powiadamia o tym drugą Stronę.

8. Poufność i ochrona danych osobowych.

8.1. Podając swoje dane osobowe na stronie sklepu internetowego podczas rejestracji lub składania Zamówienia, Kupujący wyraża Sprzedającemu dobrowolną zgodę na przetwarzanie, wykorzystywanie (w tym przekazywanie) jego danych osobowych, a także wykonywanie innych czynności przewidzianych przez Ustawę Ukrainy „O ochronie danych osobowych” „, bez ograniczenia okresu ważności takiej zgody.

8.2. Sprzedawca zobowiązuje się nie ujawniać informacji otrzymanych od Kupującego. Nie uważa się za naruszenie udzielania przez Sprzedawcę informacji kontrahentom i osobom trzecim działającym na podstawie umowy ze Sprzedawcą, w tym w celu wykonania obowiązków wobec Kupującego, a także w przypadku, gdy ujawnienie takich informacji zostało stwierdzone przez wymogi obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy.

8.3. Kupujący jest odpowiedzialny za aktualizację swoich danych osobowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie swoich obowiązków wskutek nieistotnych informacji o Kupującym lub ich niezgodności z rzeczywistością.


9. Inne warunki

9.1. Niniejsza umowa została zawarta na terytorium Ukrainy i obowiązuje zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

9.2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Kupującym a Sprzedającym rozwiązywane są w drodze negocjacji. W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu w drodze negocjacji, Kupujący i/lub Sprzedający mają prawo zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do organów sądowych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy.

9.3. Sprzedający ma prawo jednostronnie dokonać zmian w niniejszej Umowie, o których mowa w pkt. 5.2.1. Porozumienie. Ponadto zmiany w Umowie mogą być dokonywane za obopólnym porozumieniem Stron w sposób przewidziany przez obowiązujące ustawodawstwo Ukrainy.


ADRES I DANE SPRZEDAWCY:

Indywidualny przedsiębiorca „Kostiuk Anatolij Aleksiejewicz”

Ukraina, obwód odeski, rejon Izmail, wieś. Larżanka, ul. Izmailska, 72

konto UA873052990000026004014900612 w JSC CB „PRIVATBANK”

MFO 305299

INN 3467911471